اطلاعیه

اطلاعیه

بدینوسیله اعلام میگردد؛بر اساس بند ۵-۲-۹ الزامات ایزو ۱۷۰۲۱:۲۰۱۱ و سایر الزامات استاندارد مذکور هیچ شرکتی اعم از مشاور یا کارپرداز حق بازاریابی و تبلیغ شرکت آزمون و تایید کاربران را ندارد.

شرکت هایی که علاقه به معرفی این مجموعه به مشتریان خود را دارند باید به نحوی عمل نمایند که برای مشتری تداعی نگردد که شرکت مشاور یا کارپرداز عضوی از بدنه ی شرکت آزمون و تایید کاربران میباشد.

در صورت مشاهده چنین مواردی؛این شرکت رسما با خاطی برخورد مینماید.