ایزو ۲۱۴۰۱

ایزو ۲۱۴۰۱ :

استاندارد ایزو ۲۱۴۰۱  الزامات زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی را برای اجرای یک سیستم مدیریت پایدار در مؤسسات اقامتی در بخش گردشگری را مشخص می کند.
این استاندارد شامل جنبه هایی است که میتواند توسط مراکز اقامتی قابل کنترل باشند و بر آنها تأثیر می گذارد.
این استاندارد برای هر محل اقامتی ، صرف نظر از نوع ، اندازه یا مکان آن ،که مایل به موارد زیر می باشد، قابل اجرا است، :
الف) پیاده سازی ، حفظ و بهبود شیوه های پایداری در عملیات خود
ب) اطمینان از مطابقت با خط مشی های تعریف شده خود.

این استاندارد حاوی ۱۰ بند مانند سایر سیستم های مدیریتی نوین می باشد.

قابل توجه این استاندارد شامل ضمیمه های بسیار ارزشمند و مهمی است که سازمان های اقامتی مانند هتل ها و مراکز گردشکری اقامتی می بایست توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

این ضمیمه ها شامل :

الزامات زیست محیطی برای موسسات اقامتی

الزامات اجتماعی و Social

الزامات اقتصادی

و همچنین نمونه هایی از شیوه های گردشگری پایدار می باشد.

شرکت ارمون و تایید کاربران به عنوان نماینده گلوبال انگلستان آماده ارائه خدمات در زمینه استاندارد مذکور می باشد.

همچنین این شرکت در زمینه صدور گواهینامه CE و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.