ایزو 27001

با ما جهانی شوید.

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ( گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ ) ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ‪  ISMS‬ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﺍﺟﺮﺍ، ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ،‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺨﺸﻴﺪ.‬ ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ این سیستم ﺑﺎﻳد ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ها، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ،‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ استقرار ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ( گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ ) ‫ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ:‬

  1. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
  2. ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ‌هاﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻳﺴﮏ‌هاﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
  3. ﭘﺎﻳﺶ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ‪ ISMS‬؛
  4. ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺪﻑ

 

جهت در خواست ممیزی و صدور گواهینامه با شماره تماس های شرکت آزمون و تایید کاربران ارتباط برقرار نمایید.

Be Globally With us

GCL intl 1 1 - گواهینامه ایزو 27001

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *