جنبه زیست محیطی

جنبه زیست محیطی

سازمان جنبه زیست محیطی و پیامدهای زیست محیطی مرتبط با آنها و جنبه های بارزی را که لازم است توسط سیستم مدیریت زیست محیطی  خود به آنها پرداخته شود  را تعیین می کند .تغییرات در محیط زیست چه  سود مند  یا زیان آور، که  به طور کلی یا جزئی ، از aspect های  زیست محیطی ناشی می شوند پیامدهای زیست محیطی نامیده می شوند. پیامد زیست محیطی ، می تواند در مقیاس های محلی ، منطقه ای  و جهانی روی دهد و نیز از نظر ماهیت می تواند ر از نوع  مستقیم ، غیر مستقیم یا تجمعی باشد . ارتباط میان جنبه های زیست محیطی و پیامدهای زیست محیطی ، یک رابطه علت و معلولی است .

هنگام تعیین aspect های زیست محیطی ، سازمان دیدگاه چرخه  حیات را در نظر می گیرد. . این امر یک  ارزیابی جرخه حیات با جزئیات را الزام نمی کند ، بلکه اندیشیدن دقیق در باره  مراحل چرخه حیات که   می تواند توسط سازمان کنترل شده یا تحت تاثیر قرار گیرد ، کفایت می کند . مراحل معمول چرخه حیات محصول ( یا خدمت ) شامل  حصول ماده خام ، طراحی ، تولید ، حمل و نقل / تحویل ، استفاده ،  تعیین تکلیف در مرحله پایان حیات ، و دفع نهایی است .  مراحل چرخه  حیات که قابل کاربرد می باشند   با توجه به  نوع فعالیت  محصول یا خدمت ،  متغیر  خواهند بود .سازمان نیاز دارد تا جنبه های محیط زیست را در دامنه  شمول سیستم مدیریت زیست محیطی خود تعیین کند .

به هنگام تعیین جنبه های محیط زیست خود می تواند موارد ذیل را در نظر بگیرد:

الف ) انتشار در هوا

ب ) تخلیه در آب

پ ) رها سازی به زمین

ت ) استفاده از مواد خام  یا منابع طبیعی

ث ) استفاده از انرژی

ج ) انرژی  منتشر شده ( برای مثال حرارت ، تشعشع ، ارتعاش ( سرو صدا ) ،  نور ) ؛

چ ) تولید پسماند و / یا محصولات جانبی؛

ح ) استفاده از فضا

شرکت ازمون و تایید کاربران فعال در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه و اخذ ایزو و همچنین گواهینامه CE  می باشد.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵- ۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.