با ما جهانی شوید.

جهت ثبت درخواست تجدید نظر و یا شکایت از کارفرمای گواهی شده و همچنین شکایت از شرکت آزمون و تایید کاربران فرم زیر را دانلود نمایید و سپس از طریق فکس یا ایمیل به این مجموعه ارسال نمایید.

                                                                                            دانلود

Be Globally With us