آکادمی آموزش

با ما جهانی شوید.

آکادمی آموزش شرکت آزمون و تائید کاربران به عنوان یکی از آکادمی های فعال در زمینه دوره ی آموزشی ایزو اقدام به برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره های کاربردی و عملی در راستای سیستمهای مدیریت و کنترل پروژه و سایر موارد نموده است.

دوره ها در دو حالت برگزار می گردد:

۱- اعزام استاد به محل کارفرما (هزینه ها می بایست استعلام گردد)

۲- دوره های برنامه ریزی شده در شرکت گلوبال گروپ ایران. در زیر لیست توانمندی های آموزشی این شرکت مشخص می باشد.

دوره های سیستم های مدیریت و استاندارد
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ تشریح الزامات ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ ممیزی داخلی ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ سرممیزی ISO 9001 سیسیتم مدیریت کیفیت ثبت IRCA ۴۰ ساعت ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ تشریح الزامات ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ ممیزی داخلی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ سرممیزی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ثبت IRCA ۴۰ ساعت ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ تشریح الزامات OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ ممیزی داخلی OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ سرممیزی OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ثبت IRCA

۴۰ ساعت ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰ تشریح الزامات ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ ممیزی داخلی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ سرممیزی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ثبت IRCA ۴۰ ساعت ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ تشریح الزامات ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ ممیزی داخلی ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ سرممیزی ISO 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ثبت IRCA ۴۰ ساعت ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶ تشریح الزامات ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷ ممیزی داخلی ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ سرممیزی ISO 50001 ثبت IRCA سیستم مدیریت انرژی ۴۰ ساعت ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹ تشریح الزامات ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰ ممیزی داخلی ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱ سرممیزی ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ثبت IRCA ۴۰ ساعت ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲ تشریح الزامات IATF 16949 مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳ ممیزی داخلی IATF 16949 مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴ تشریح الزامات HSE-MS ایمنی و بهداشت محیط کار ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۵ تشریح الزامات HACCP تعیین و کنترل نقاط بحرانی ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶ تشریح الزامات ISO 17025 ، الزامات برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کاليبراسيون ۱۶ ساعت ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۷ تشریح الزامات ISO 17020، الزامات برای سازمان های بازرسی ۱۶ ساعت ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۸ تشریح الزامات ISO 10002 نظام مدیریت ارتباط با مشتریان ۱۶ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۹ تشریح الزامات ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ۱۶ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰ تشریح الزامات ISO 15189 ، الزامات برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی ۱۶ ساعت ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۱ تشریح الزامات ISO 10015 سیستم مدیریت آموزش ۸ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۲ تشریح الزامات ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۳ ممیزی داخلی ISO 45001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۴ سرممیزی ISO 45001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ثبت IRCA

۴۰ ساعت ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
دوره های مدیریت
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ مدیریت تضمین کیفیت ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ اصول و مبانی GMP ۱۶ ساعت ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ اصول و مبانی GLP ۱۶ ساعت ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ مدیریت ریسک ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ مدیریت استراتژیک ۱۶ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ ارزیابی ریسک بر اساس ISO 31000 ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ تعالی سازمان و بهره وری (EFQM) ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ مدیریت بازاریابی ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ مدیریت دانش PMBOK ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰ اصول و فنون مذاکره ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ مدیریت برند و برندینگ ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ مدیریت ارتباط با مشتری و ثبت شکایات ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ آراستگی محیط کار ۵S ۸ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ طراحی نظام جامع آموزشی، مدیریت آموزش ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ مدیریت منابع انسانی ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷ زبان بدن ۸ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ روش های تبلیغات و بازاریابی ۸ ساعت ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۹ اصول ارزیابی تامین کنندگان و نحوه انجام ۸ ساعت ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۰ اصول تبلیغات و مدیریت تبلیغات ۸ ساعت ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۱ برنامه ریزی تولید ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲ انبار و اصول انبارداری ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳ شناسایی عوامل داخلی و خارجی و SWOT ۸ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴ تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA ۱۶ ساعت ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۵ تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن FMEA ۸ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶ طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP ۸ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۷ مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات بر مبنای ISO27001 و ISO31000 ۸ ساعت ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۸ ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی بر مبنای ISO15189 ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۹ تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰ خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۱ کارگاه تدوین مأموریت، چشم انداز، ارزش و اهداف ۸ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۲ برنامه ریزی و کنترل عملیاتی تولید ۱۶ ساعت ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۳ تدوین شایستگی های سازمانی ۸ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۴ آموزش الزامات آزمایشگاه ها مرجع سلامت ۱۶ ساعت ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۵ اصول تحقیق در عملیات ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۶ روش های تصمیم گیری( (Decision Making Methods ۱۶  ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
دوره های مدیریت در پروژه های عمران
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ بررسی دعاوی قرارداد Claim ۱۶ ساعت ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲ مبانی حقوق و پیمان و رسیدگی قرارداد ۱۶ ساعت ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۳ متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ۸ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
دوره های کنترل پروژه و کنترل آماری
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ کنترل پروژه MSP ۱۶ ساعت ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ مدیریت پروژه P6 ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ کنترل فرآیند آماری SPS ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
دوره های مرتبط با کشاورزی
ردیف عنوان دوره مدت (ساعت) هزینه (ریال)
۱ آشنایی با اصول Global Gap ۱۶ ساعت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ آشنایی با اصول Organic ۸ ساعت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هزینه های برآورد شده به همراه پذیرایی و اعطای گواهینامه می باشد.

وب سایت خانه مدیریت صنعتی

www.imhome.ir

فرم ثبت نام

Be Globally With us

1 thought on “آکادمی آموزش”

  1. بازتاب: ایزو ISO 9001:2015

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *