مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

با ما جهانی شوید.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

به استناد نامه شماره ۴۴۰۰۳۴ شرکت آزمون و تایید کاربران (Global Group) به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه ممیزی و بازرسی فنی توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شناسایی و می توان از خدمات این شرکت بهره برد.لذا از تمامی شرکت های فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی علی الخصوص در میدان های نفتی نسبت به همکاری دعوت می گردد.

جهت ارائه خدمات ممیزی و گواهینامه ایزو با Global Group ایران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

گلوبال آکادمی

Be Globally With us