گواهینامه آزمون

صدور گواهینامه ایزو شرکت بهین آزمون

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم دپارتمان آموزش مجموعه فنی مهندسی بهین آزمون  و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱  از شرکت آزمون گردید.

این دپارتمان فعال در زمینه آموزش منایع انسانی می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us