نگین کویر

صدور گواهینامه ایزو شرکت نگین کویر

با ما جهانی شوید.

 

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت نگین کویر مبین و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و OHSAS 18001:2007 از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان گردید.

این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه ساخت جایگاههای بنزین و CNG می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ابران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

اخذ ایزو با گلوبال گروپ

Be Globally With us