صدور گواهینامه ایزو شرکت پترو پخش مهام

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت پترو پخش مهام  و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱  و ایزو  ۱۴۰۰۱ و  OHSAS 18001 از شرکت آزمون گردید.

این شرکت فعال در زمینه توزیغ فراورده های نفتی می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us