ایزو کشتیرانی

صدور گواهینامه ایزو مرکز آموزش سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم مرکز آموزش سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید.

این مجموعه یکی از مجموعه های توانمند در زمینه سیستم های مدیریت می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

Be Globally With us