پارسیس راهکار

صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ پارسیس راهکار

با ما جهانی شوید.

ممیزی و صدور گواهینامه ISO 9001:2015 پارسیس راهکار

 • پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت پارسیس راهکار  و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱   از شرکت گلوبال گروپ Global Group انگلستان  گردید.

  این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه تجهیزات مکانیکی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد.

  شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

  بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

  جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ابران تماس بگیرید.

  ۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

  Be Globally With us