ایران هواسازان ایزو

صدور گواهینامه شرکت ایران هواسازان

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت ایران هواسازان و موفقیت شرکت مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۲  از شرکت Global Group گردید.

دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

Be Globally With us