ایزو شرکت آنال

صدور گواهینامه شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی ایران

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی ایران A.N.A.L و موفقیت شرکت مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱   از شرکت Global Group و تائیدیه HSE-MS  از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید.

دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

Be Globally With us