گواهینامه لوازم خانگی

صدور گواهینامه لوازم خانگی کن

با ما جهانی شوید.

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت لوازم خانگی کن (Can Home Appliances) و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001   از شرکت آزمون گردید.

آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این شرکت تبریک عرض مینماییم.

Be Globally With us