بیمارستان صارم ایزو

ممیزی و صدور گواهینامه بیمارستان صارم

با ما جهانی شوید.

 

پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم دپارتمان آموزش بیمارستان صارم و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱    از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید.

این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه  آموزش در مان و پزشکی می باشد.

شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان می باشد.

بدینوسیله از طرف کارکنان شرکت آزمون و تایید کاربران این مهم را به مدیریت و کارکنان این بیمارستان تبریک عرض مینماییم.

جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با Global Group ابران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

اخذ ایزو با گلوبال گروپ

Be Globally With us