هلال احمر

ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران(اداره کل منابع انسانی)

اداره کل منابع انسانی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ شد.

این اداره نخستین مجموعه هلال احمر میباشد که موفق به اخذ ایزو ۹۰۰۱ گردید.

جهت اخذ ایزو با شرکت آزمون و تایید کاربران تماس حاصل فرمایید.