گواهینامه های تعلیقی و ابطالی

۱-گواهینامه شماره Cert-1005/9001 مربوط به شرکت سازه آزما افلاک ابطال گردیده است.

۲-گواهینامه شماره Cert-1011/9001 مربوط به شرکت نوآور هوا ابطال گردیده است.

۳-گواهینامه شماره Cert-1004/9001 مربوط به شرکت ماشین سازی پارس ابطال گردیده است.

۴-گواهینامه شماره  Cert-1010/9001 مربوط به بنیاد خیریه نیکوکاران شریف ابطال گردیده است.

۵-گواهینامه شماره  Cert-1018/9001 مربوط به شرکت آلفا تیر ابطال گردیده است.

۶-گواهینامه شماره Cert-1008/9001 مربوط به شرکت سفیرتجارت رزکاشان ابطال گردیده است.

۷-گواهینامه شماره Cert-1003/9001 مربوط به صنایع پمپ سعدی ابطال گردیده است.

۸-گواهینامه شماره Cert-1016/9001 مربوط به آزمایشگاه دکتر صدر در حالت تعلیق می باشد.

۹- گواهینامه شماره Cert-1035/10668 مربوط به شرکت ایران هواسازان در حالت تعلیق می باشد.