برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

گواهینامه های تعلیقی و ابطالی

 • ۱-گواهینامه شماره Cert-1005/9001 مربوط به شرکت سازه آزما افلاک ابطال گردیده است.

  ۲-گواهینامه شماره Cert-1011/9001 مربوط به شرکت نوآور هوا ابطال گردیده است.

  ۳-گواهینامه شماره Cert-1004/9001 مربوط به شرکت ماشین سازی پارس ابطال گردیده است.

  ۴-گواهینامه شماره  Cert-1010/9001 مربوط به بنیاد خیریه نیکوکاران شریف ابطال گردیده است.

  ۵-گواهینامه شماره  Cert-1018/9001 مربوط به شرکت آلفا تیر ابطال گردیده است.

  ۶-گواهینامه شماره Cert-1008/9001 مربوط به شرکت سفیرتجارت رزکاشان ابطال گردیده است.

  ۷-گواهینامه شماره Cert-1003/9001 مربوط به صنایع پمپ سعدی ابطال گردیده است.

  ۸-گواهینامه شماره Cert-1016/9001 مربوط به آزمایشگاه دکتر صدر در حالت تعلیق می باشد.

  ۹- گواهینامه شماره Cert-1035/10668 مربوط به شرکت ایران هواسازان در حالت تعلیق می باشد.

   

   

   

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران