گواهینامه PEFC

گواهینامه PEFC چیست؟

PEFC، گواهینامه برنامه حمایت جنگل:

گواهینامه PEFC ، یک اتحاد جهانی پیشرو در سیستم های صدور گواهینامه جنگل های ملی است. به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و غیر دولتی بین المللی،  PEFC به ترویج مدیریت پایدار جنگل از طریق صدور گواهینامه شخص سوم اختصاص دارد.

 GCL Internationalدارای اعتبار بخشی برای ارائه گواهینامه PEFC Chain of Custody است.

اهداف PEFC:

PEFC از جنگل ها در سطح جهانی و محلی مراقبت کرده و برای حفاظت از جنگل ها با ترویج مدیریت پایدار جنگل از طریق صدور گواهینامه فعالیت می کند. این بدان معناست که همه ما می‌توانیم از محصولات بسیاری که اکنون جنگل‌ها ارائه می‌کنند بهره ببریم، در حالی که اطمینان می‌دهیم که این جنگل‌ها برای نسل‌های آینده وجود خواهند داشت.

فرآیند صدور گواهینامه PEFC

درخواست و قرارداد

شما می توانید به صورت آنلاین برای صدور گواهینامه PEFC درخواست دهید یا فرم درخواست را تکمیل کنید و آن را به دفتر مرکزی GCL International  بفرستید. ما از جزئیات فرم درخواست برای آماده سازی قرارداد استفاده خواهیم کرد. پس از پذیرش قرارداد ، از شما می خواهیم که یک نسخه امضا شده از آن و دستورالعمل ما را برگردانید.

آماده سازی برای ممیزی اولیه PEFC

  • کپی آخرین استانداردهای PEFC 
  • یک کپی از آخرین چک لیست خود ارزیابی مشتری برای استانداردهای PEFC. چک لیست تکمیل شده خودارزیابی را پس خواهیم گرفت.
  • برنامه ممیزی
  • متقاضی باید لیست سایت های شرکت کننده و لیست پیمانکاران فرعی را قبل از ممیزی در صورت لزوم ارسال کند.

ممیزی صدور گواهینامه

  • جلسه افتتاحیه
  •   ممیزی در محل
  •   تهیه گزارش ممیزی (شامل یافته ها)
  •   جلسه ی اختتامیه

پس از تکمیل ممیزی در محل، گزارشی مشروط به بسته شدن هرگونه عدم انطباق یا یافته (در صورت وجود)، با جزئیات یافته ها ارائه شده و  سپس گواهی صادر می شود. گواهینامه به مدت ۵ سال با شرایطی که در استاندارد PEFC ذکر شده است معتبر خواهد بود.

استفاده از برچسب PEFC

همه سازمان‌های دارای گواهینامه باید قرارداد استفاده از برچسب PEFC با PEFC یا نهادهای ملی حاکمیتی PEFC در صورت وجود، داشته باشند.

ممیزی مراقبتی یا ممیزی صدور مجدد گواهینامه

GCL International برای برنامه ریزی ممیزی های مراقبتی یا ممیزی های صدور مجدد گواهی با مشتری ارتباط برقرار می کند.

  برای هر گونه تغییر در دامنه گواهی PEFC، سازمان متقاضی باید به GCL اطلاع دهد. تغییرات ممکن است تغییر در محصول، تغییر در آدرس، اضافه شدن پیمانکاران فرعی، افزودن سایت‌ها و غیره باشد. مشروط به بسته شدن هرگونه عدم انطباق یا یافته (در صورت وجود)، یک گواهی با تغییراتی در دامنه صادر می شود.

  ۴ ممیزی نظارتی در طول یک چرخه صدور گواهینامه انجام می شود. گزارش کامل از ممیزی توسط GCL تهیه خواهد شد. با توجه به بسته شدن هرگونه عدم انطباق یا یافته (در صورت وجود)، ادامه گواهی PEFC توصیه می شود.

 ممیزی صدور مجدد درست قبل از انقضای گواهی موجود انجام شده و گزارش ممیزی توسط GCL تهیه خواهد شد.سپس یک گواهی دامنه جدید با اعتبار ۵ سال صادر خواهد شد.

شرکت آزمون و تایید کاربران دارای اعتبار برای صدور گواهینامه  PEFC و گواهینامه FSC و دیگر گواهینامه ها می باشد.