دوره ی ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی بر مبنای ISO15189:

آزمایشگاههای پزشکی از بدو تأسیس ملزم به رعایت استانداردهای مربوطه می باشند این آزمایشگاههای پزشکی از بدو

تأسیس منظم به رعایت استانداردهای مربوطه می باشند این دوره با هدف ایجاد آمادگی در آزمایشگاههای پزشکی به

منظور انطباق با الزامات مربوطه می باشد ایندوره شامل تشریح الزامات ایزو ۱۵۱۸۹ و آموزش نحوه ایجاد سوابق و ممیزی

الزامات و نحوه تعیین عدم انطباقات و اقدامات لازم می باشد.

توضیحات دوره:

این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

هزینه ی دوره:مبلغ7/500/000 ریال میباشد

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند