دوره ی تدوین شایستگی های سازمانی:

متن زیر اطلاعاتی را در مورد دوره شایستگی های سازمانی ارائه مینماید لذا با ما همراه باشید:

شایستگی به معنای مجموعه رفتارها و ویژگی هایی می باشد که کارکنانی با عملکرد بالا دارند و این ویژگی ها مرتبط با

دانش مهارت و غیره می باشد. شایســتگی یـک ویژگـی فـردی اسـت کـه نقـش مؤثـری در عملکـرد بــا کیفیــت بهتــر دارد

تمرکــز بــر ویژگیهــای افــراد ریشــه در ادبیــات خصیصه هــا، مهارتهــا و ویژگیهــای شــخصیتی و فرایندهــا و رویه هــای شــناختی و فکــری دارد

شایســتگی ها بــا عباراتــی چــون ارزشهــا، مــدل ذهنــی، دانــش مرتبــط بــا کار، مهارتهــا و توانایی هــا و توانایی هــای موردنیــاز بــرای وظایــف غیــر معمــول بیــان میشــوند

آگاهــی از اینکــه ایــن ویژگیهــای شــخصیتی در عملکــرد کاری مؤثــر دیــده میشــوند، جنبــه رفتــاری شایســتگی ها را مشــخص تر میکنــد

شایســتگی، ویژگــی فــردی اســت کــه بــه عملکــرد بهتــر در یــک کار یــا موقعیــت منجــر میشــود

شایســتگی آن چیـزی اسـت کـه یـک فـرد اسـت و نیـز آنچـه یـک فـرد میدانـد و انجـام میدهـد در واقـع رفتـار و

انگیزه هـای وی را منعکـس میکنـد و بــه عملکــرد بالاتر و بهتـر منجـر میشـود

مدیریت شایستگی یک موضوع مهم پژوهشی می باشد که با تلاش های موسسه برای گسترش دانش و استقرار عملیات

مدیریت دانش مربوط می باشد.

توضیحات دوره:

این دوره در 1 روز و به مدت 8 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر تحویل میگردد.

برای استعلام هزینه دوره با شماره تماس 02188397795-88397446 ارتباط برقرار نمایید.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

برای شرکت در دوره های گلوبال آکادمی و اخذ ایزو با ما تماس حاصل فرمایید:

021-88397795 021-88397446

برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

اصول و فنون مذاکره

خودارزیابی بر اساس مدل EFQM