دوره ی ممیزی داخلی ISO 27001.

ChatGP

ممیزی داخلی در استاندارد ISO 27001 به فرآیندی اشاره دارد که در آن یک سازمان خود ارزیابی‌ها، بررسی‌ها و برنامه‌های مدیریت امنیت اطلاعات خود را برای اطمینان از اینکه فعالیت‌ها و فرآیندهای آن با استاندارد ISO 27001 سازگار هستند، انجام می‌دهد. استاندارد ISO 27001 یک استاندارد جهانی در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات است که به حفاظت از اطلاعات حساس و کاهش ریسک‌های امنیتی مرتبط با اطلاعات می‌پردازد.

هدف اصلی استاندارد ISO 27001، ایجاد فرآیندها، سیاست‌ها و فرآیندهای مدیریتی برای محافظت از اطلاعات مهم و حساس در سازمان‌ها است. ممیزی داخلی در این استاندارد نیز با هدف ارزیابی تطابق با الزامات امنیت اطلاعات و بهبود فرآیندهای امنیت اطلاعات انجام می‌شود.

استاندارد ایزو 27001 را استاندارد  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می نامند ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺍﺭﺍﺋﻪ

ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥISO 27001 ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﺍﺟﺮﺍ، ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ،

ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ، ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺨﺸﻴﺪ.

ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ این سیستم ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ‫ﺗﻠﻘﻲ می ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ها، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ، ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ البته  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ استقرار ﺳﻴﺴﺘﻢ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ گذاشت.

لازم به ذکر است این دوره شامل تشریح الزامات ایزو 27001 به صورت اجمالی و اموزش نحوه ی ممیزی میباشد.

توضیحات دوره:

این دوره در2 روز به مدت16 ساعت برگزار میشود.

لازم به ذکر است پس از شرکت در این دوره و قبول آزمون گواهینامه ی معتبر تحویل میگردد.

هزینه ی دوره  می بایست به صورت تلفنی استعلام گردد. 02188397795/88397446

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد.

مخاطبین :

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند