دوره ی مدیریت دانش PMBOK

PMBOKمخففproject managemnt body of knowledgeمیباشد.

این استاندارد یکی از معروفترین استانداردها در زمینه مدیریت پروژه می باشد که از طریق آن گواهی های مربوط به مدیریت پروژه صادر و اعطا می‌شود.

این استاندارد با یکپارچگی اقدامات به سازمان جهت اجرای صحیح اقدامات مدیریت پروژه و درک آن کمک خواهد کردبه طور کلی ۴۲ فرایند این استاندارد به دو دسته تقسیم بندی می شود:

۱- گروه های فرآیند.که شامل گروه های فرایندی که برنامه ریزی پروژه را بر عهده دارند و گروه های فرآیندی اجراو…میباشد.

۲-حوزه های دانش: که شامل دانش  مدیریت زمان پروژهو دانش مدیریت منابع انسانی و …. می‌باشد که در این دوره به صورت کامل این مباحث توضیح  داده خواهد شد.

  برای شرکت و ثبت نام در دوره های متفاوت صنعتی   لطفا  با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید:88397795/02188397446