دوره ی مدیریت ریسک

کلیه ی سازمان ها باید عوامل مهم را در جهت رسیدن سازمان به موفقیت پایدار  تعیین کنند مدیران باید بتوانند عواملی که بر روی سازمان اثر گزارند را شناسایی وبررسی و تحلیل کرده و سپس احتمال حادث شدن  ریسک را تعیین کنند یا به حد اقل کاهش دهند.

براساس الزامات ایزو ۹۰۰۱ سازمان ها باید ریسک های مرتبط با عوامل داخلی و خارجی و طرف های دینفع را شناسایی نمایند.
تعیین و شناسایی ریسک ها از ارکان سیستم های مدیریتی می باشد. این مهم امروزه یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که میبایست توسط سازمان ها انجام گردد.

ه‌های آموزشی مدیریت ریسک معمولاً به افرادی که در حوزه‌های مختلف تجاری و صنعتی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شوند تا آنها را به تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت ریسک آشنا کنند. این دوره‌ها ممکن است در قالب حضوری یا آنلاین ارائه شوند.

محتوای آموزشی ریسک معمولاً شامل موارد زیر است:

مفاهیم اولیه مدیریت ریسک:
تعریف ریسک و اجزای آن، انواع ریسک‌ها، و اهمیت منیج ریسک در سازمان.

فرآیند مدیریت ریسک:
مراحل فرآیند مدیریت خطرات از شناسایی تا ارزیابی و کنترل.

ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک:
استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل عوامل داخلی و خارجی، شاخص‌های کلیدی عملکرد ، ماتریس اهمیت و احتمال، و ماتریس اثرات و احتمال.

تحلیل احتمالات و اثرات:
نحوه تعیین احتمالات و اثرات مختلف ریسک‌ها و ارزیابی تأثیر آنها بر سازمان.

مدیریت ریسک مالی:
مفاهیم مرتبط با ریسک‌های مالی، استفاده از ابزارهای مالی در منیج ریسک.

مدیریت ریسک پروژه:
رویکردها و روش‌های مدیریت خطر در حوزه پروژه‌ها.

استانداردها و فرآیندهای مدیریت ریسک:
آشنایی با استانداردها و فرآیندهای مرتبط مانند ایزو ۳۱۰۰۰

مدیریت ریسک در سازمان:
چگونگی ادغام مدیریت ریسک در فرآیندهای کلی سازمان.

مطالعات موردی و تجربیات عملی:
بررسی مطالعات موردی و تجربیات عملی در این حوزه .

گزارشگری و ارائه اطلاعات ریسک:
چگونگی گزارش دهی و ارائه اطلاعات مدیریت ریسک به مدیران و تصمیم‌گیران.

برای اخذ گواهینامه ایزو شما می توانید با کارشناسان ما در مجموعه تماس برقرار کنید و از شرایط و اطلاعات مربوط آن اگاهی پیدا کنید: 88397795/02188397446