اخذ تاییدیه مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران

پس از پیاده سازی سیستم ایزو ۱۷۰۲۱:۲۰۱۱ شرکت آزمون و تایید کاربران نائل به موفقیت در ممیزی مرکز تایید صلاحیت گردید.این بدین معنی است که شرکت مذکور مجاز به صدور گواهینامه تحت اعتبار NACI خواهد بود. این موفقیت را به همه ی مشتریان و ذینفعان تبریک میگوییم. ۰۲۱-۷۷۹۴۴۰۵۱-۷۷۹۵۹۶۳۹