صدور گواهینامه لوازم خانگی کن

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت لوازم خانگی کن (Can Home Appliances) و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001   از شرکت آزمون گردید. آزمون به عنوان دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای …