قابل توجه مشتریان ارتقای ورژن ایزو ۹۰۰۱

با ما جهانی شوید. با توجه به ارتقای نگارش سیستم استاندارد ایزو ۹۰۰۱ از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵  (ارتقای ورژن ایزو ۹۰۰۱) و با توجه به کاربردی بودن و به روزتر بودن نگارش جدید پیشنهاد میگردد تمامی شرکتها را بر اساس ورژن جدید ارتقا دهند. همچنین قابل یادآوری است که آخرین زمان معتبر بودن گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ …