ایزو ۲۹۰۰۱

با ما جهانی شوید. ایزو ۲۹۰۰۱ متن زیر اطلاعاتی اجمالی در مورد ایزو ۲۹۰۰۱ را مطرح مینماید. الزامات اين استاندارد براي طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارائه خدمات مرتبط براي محصولات صنايع نفت ، پتروشيمي و گاز طبيعي مي باشد. نسخه از استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ همخوان با استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ می باشد …