ایزو ۳۸۳۴

ایزو ۳۸۳۴ ایزو ۳۸۳۴ استانداردی بین‌المللی است که برای تضمین کیفیت در فرآیندهای جوشکاری فلزات بکار می‌رود. این استاندارد توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تدوین شده و شامل مجموعه‌ای از الزامات برای کیفیت جوشکاری است که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.ISO 3834 به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر بخش سطح …