ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

با ما جهانی شوید. ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸   این استاندارد بین المللی، الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S)را مشخص می کند. و دستورالعمل های مورد استفاده را به منظور توانا ساختن سازمان برای فراهم کردن ایمنی و بهداشت محل های کار بوسیله جلوگیری از آسیب  مربوط به کار و بیماری و همچنین بهبود …

ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

با ما جهانی شوید.   ایزو ۴۵۰۰۱ متن زیر اطلاعاتی در کورد ایزو ۴۵۰۰۱ ارائه می نماید: نهایتاً انتظارها تمام شد و سازمان جهانی استاندارد ISO  در ماه مارس سال ۲۰۱۸ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ را نهایی و ثبت کرد.به این ترتیب اولین نگارش استناندارد به صورت زیر معرفی شد: ISO 45001:2018 …