شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

با ما جهانی شوید. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب   به استناد نامه شماره ۴۴۰۰۳۴ شرکت آزمون و تایید کاربران (Global Group) به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه ممیزی و بازرسی فنی توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شناسایی و می توان از خدمات این شرکت بهره برد.لذا از تمامی شرکت های …