تغیرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی سازمان جهانی استاندارد اصلاحیه ای را در ازتباط با یش از ۳۰ استاندارد سیستم مدیریت منتشر کرده است که الزامی برای سازمانهاست تا تعیین کنند آیا فعالیتهایشان تاثیری بر روی تغییرات اقلیمی و محیط زیست دارد یا خیر و بتوانند از طریق اصلاحیه این استاندارد، تاثیرات مخربشان را به کمترین حد خود برسانند. …