گواهینامه جوشکاری

گواهینامه جوشکاری   طرح گواهینامه ATC برای پرسنل جوشکاری شرکت ATC با افتخار طرح گواهینامه‌ای برای پرسنل جوشکاری معرفی می‌کند که هدف آن ارزیابی و تأیید تخصص افراد در فرآیندهای جوشکاری است. این مرکز متعهد به رعایت استانداردهای بین‌المللی بی‌طرفی و انصاف است و تضمین می‌کند که تمامی فعالیت‌های اعتباربخشی و صدور گواهینامه مطابق با …