دوره سرممیزی ایزو

با ما جهانی شوید. دوره سرممیزی ثبت IRCA: دوره سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ثبت IRCA  در محل آکادمی شرکت آزمون (Global Group IRAN)  برگزار می گردد. قابل توجه است در شرایط پاندمی و شیوع ویروس کووید ۱۹ امکان برگزاری دوره آنلاین فراهم می باشد. مدت دوره :۴۰ ساعت همراه با پذیرایی و ارائه گواهینامه ثبت IRCA و ارائه …