صدور گواهینامه شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی ایران

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت تکنولوژی آب شهری و صنعتی ایران A.N.A.L و موفقیت شرکت مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱   از شرکت Global Group و تائیدیه HSE-MS  از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید. دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده …