صندوق نوآوری و شکوفایی

با ما جهانی شوید. تائیدیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: به استناد اعلام سراسری ، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) به عنوان نهاد صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت و گواهینامه محصول تائید گردید. این بدین معناست که شرکت های دانش …