گواهینامه ایزو

گواهی ایزو شرکت آزمون و تایید کاربران سیستمهای مدیریتی  یک مجموعه ی مستقل در صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت (گواهی ایزو) فعالیت مینماید. با توجه به قوانین بین المللی جهت صدور گواهی ایزو عموما شرکتهای CB تحت اعتبار مرجع اعتبار بخشی کشور خود فعالیت میکنند. این موضوع به کنترل هر چه بیشتر نهاد های صدور گواهی کمک …