تائیدیه انجمن لوازم خانگی

با ما جهانی شوید. تائیدیه انجمن لوازم خانگی: به استناد نامه تائید شماره ۴۰۸ مورخ ۰۷٫۰۲٫۹۸  همچنین تائید نهاد های صدور گواهینامه ایزو، شرکت آرمون و تائید کاربران نماینده گلوبال گروپ انگلستان توسط انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران این شزکت به عنوان نهاد صدور گواهینامه تائید گردید. این بدین معناست که شرکت ها و اعضای …

صدور ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ گروه صنعتی آزمایش

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم گروه صنعتی آزمایش و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه فروش لوازم خانگی می باشد. لازم به تذکر است این شرکت از …