استخدام ممیز

با ما جهانی شوید. استخدام ممیز شرکت آزمون و تائید کاربران (گلوبال گروپ) نسبت به استخدام ممیز در دامنه ی استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۲۲۰۰۰ می نماید. لذا مستدعی است افراد دارای شرایط و تجربه در زمینه سیستم های مدیریتی فوق نسبت به ارائه رزومه خود از طریق …