گواهینامه معتبر ایزو

با ما جهانی شوید. گواهینامه معتبر ایزو بسیار واجب است که یک اطلاعات کلی در مورد شناسایی و یافتن شرکت گواهی کننده معتبر ارائه نماییم تا شاید بتوانیم اطلاعات کلی سازمانها را نسبت به این موضوع افزایش دهیم. موارد در مورد تشخیص CB معتبر: ۱- نهاد گواهی کننده می بایست تحت اعتبار AB (نهادهای اعنبار بخشی) معتبر …