صدور گواهینامه شرکت ایران هواسازان

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت ایران هواسازان و موفقیت شرکت مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۲  از شرکت Global Group گردید. دفتر منطقه ایران گلوبال گروپ آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه برای سازمانهای دولتی و خصوصی فارغ از نوع و اندازه ی ایشان …