ممیزی و صدور گواهینامه بیمارستان صارم

با ما جهانی شوید.   پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم دپارتمان آموزش بیمارستان صارم و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱    از شرکت آزمون و تائید کاربران گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه  آموزش در مان و پزشکی می باشد. شرکت آزمون به عنوان دفتر منطقه …