گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ توربو صنعت

با ما جهانی شوید. پس از انجام ممیزی مرحله اول و دوم شرکت فرادید توربو صنعت و موفقیت سازمان مذکور این شرکت نائل به دریافت گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵  از شرکت گلوبال گروپ Global Group  تحت اعتبار UKAS  انگلستان گردید. این مجموعه یکی از مجموعه های فعال در زمینه تولید توربین می باشد. لازم به تذکر است این شرکت از اولین …