دوره گواهینامه ایزو

دوره گواهینامه ایزو

متن زیر در مورد دوره گواهینامه ایزو می باشد. با ما هرماهی نمایید:

شرکت آزمون و تائید کاربران در یک دوره ۳ ساله شرکت ها را ممیزی و گواهی مینماید.

به منظور اثبات اینکه سیستم مدیریت کارفرما الزامات  را بر اساس استاندارد (هاي) انتخاب شده یا سایر مدرك (مدارك) حاوي الزامات برآورده میکند باید یک برنامه ممیزي براي دوره کامل گواهی براي تعیین فعالیت (هاي) ممیزي مورد نیاز به طور شفاف تدوین شود.

این برنامه به صورت Programme در این شرکت به عنوان نماینده انحصاری گلوبال انگلستان مشخص می باشد.برنامه ممیزي براي یک دوره گواهی باید الزامات سیستم مدیریت را به طور کامل پوشش دهد. بر اساس الزامات برنامه ممیزی باید شامل یک ممیزی دو مرحله ای برای صدور اولیه و ممیزی های مراقبتی (بازبینی) برای اولین و دومین سال باشد. پس از پایان ۳ سال برنامه ریزی ممیزی و صدور گواهینامه مجدد انجام میگردد.

قابل توجه است که اولین دوره گواهینامه با ممیزی صدور اولیه و تصمیم گیری گواهینامه شروع می شود. بر اسن اساس طبیعتا دوره های بعدی نیز با تصمیم گیری صدور گواهینامه مجدد آغاز میگردد.

انجام میمیزی های مراقبتی نیز نیز می بایست به صورت سالانه و نهایتا تا ۱۲ ماه بعد انجام گردد. در پاره از موارد سازمان ها و شرکت ها اقدام به انجام ممیزی بازبینی نمینمایند که این مهم سبب ابطال گواهینامه ها می گردد.

قابل توجه است شرکت آزمون و تایید کاربران به عنوان نماینده گلوبال انگلستان فعالیت و این شرکت فعال در مینه گواهینامه صادرات به اروپا گواهینامه CE می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

با ما جهانی شوید.

دوره گواهینامه ایزو

One thought on “دوره گواهینامه ایزو

Comments are closed.

Scroll to top