گواهینامه های تعلیقی و ابطالی

۱-گواهینامه شماره Cert-1005/9001 مربوط به شرکت سازه آزما افلاک ابطال گردیده است.

۲-گواهینامه شماره Cert-1011/9001 مربوط به شرکت نوآور هوا ابطال گردیده است.

۳-گواهینامه شماره Cert-1004/9001 مربوط به شرکت ماشین سازی پارس ابطال گردیده است.

۴-گواهینامه شماره  Cert-1010/9001 مربوط به بنیاد خیریه نیکوکاران شریف ابطال گردیده است.

۵-گواهینامه شماره  Cert-1018/9001 مربوط به شرکت آلفا تیر ابطال گردیده است.

۶-گواهینامه شماره Cert-1008/9001 مربوط به شرکت سفیرتجارت رزکاشان ابطال گردیده است.

۷-گواهینامه شماره Cert-1003/9001 مربوط به صنایع پمپ سعدی ابطال گردیده است.

۸-گواهینامه شماره Cert-1016/9001 مربوط به آزمایشگاه دکتر صدر ابطال گردیده است.

۹-گواهینامه شماره Cert-1006/9001 مربوط به شرکت موج فناوری هوشمند ابطال گردیده است.

۱۰-گواهینامه شماره Cert-1012/9001 مربوط به مرگز پوست و سلول های بنیادی دانشگاه تهران ابطال گردیده است.

۱۱-گواهینامه شماره  Cert-1032/9001 , Cert-1032/HSE مربوط به شرکت کیمیا فرایند رگا ابطال گردیده است.

۱۲–گواهینامه شماره Cert-1029/9001 مربوط به شرکت بتن سازواره ابطال گردیده است.

۱۳-گواهینامه شماره Cert-1031/9001 مربوط به آزمایشگاه فجر ساری (دکتر مهدوی) ابطال گردیده است.

۱۴-گواهینامه های شماره Cert-1025/14001 ، Cert-1025/18001  ، Cert-1025/9001مربوط به شرکت لوازم خانگی کن ابطال گردیده است.

۱۵-گواهینامه شماره Cert-1021/9001 مربوط به واحد آموزش شرکت بهینه آزمون اروند ابطال گردیده است.

۱۶-گواهینامه های شماره Cert-1037/14001 ، Cert-1037/18001 ، Cert-1037/9001مربوط به شرکت پترو پحش مهام  ابطال گردیده است.

۱۷-گواهینامه شماره Cert-1026/9001 مربوط به شرکت سایه پرتو مهر هستی ابطال گردیده است.

۱۸-گواهینامه شماره Cert-1014/9001 مربوط به واحد آموزش بیمارستان صارم ابطال گردیده است.

۱۹-گواهینامه شماره Cert-1007/9001 مربوط به شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان ابطال گردیده است.

۲۰-گواهینامه شماره Cert-1009/9001 مربوط به شرکت پیشاهنگ ترابر ابطال گردیده است.

۲۱-گواهینامه های شماره ی Cert-1013/9001 و Cert-1013/29001 مربوط به شرکت انرژی کالای جنوب ابطال گردیده است.

۲۲- گواهینامه شماره ی Cert-1047/10004 متعلق به شرکت مفتاح رهنورد ابطال گردیده است.

۲۳- گواهینامه شماره Cert-1019/10012 متعلق به صنایع زرهی بنی هاشم در حالت تعلیق می باشد.

۲۴-گواهینامه شماره Cert-1024/22000 متعلق به شرکت آرد گنبد ابطال گردیده است.

Scroll to top