دوره ی اصول و مبانی GMP

GMP مخفف GOOD MANUFACTURING  PRACTICES  به معنای شرایط   مطلوب زیر ساختار  میباشد

الزامات و اصولGMP  عوامل کنترلی میباشند که بر کل فرایند نظارت دارند نه فقط  بر یک فرایند خاص در اصل  با

برقراری GMP در یک سازان ما به مشتریان سازمان اطلاع میدهیم که به تعهدمان برای تولید یک محصول با کیفیت

مناسب پایبند میباشیم.

توضیحات دوره:

این دوره در دو روز و به مدت16 ساعت برگزار می گردد.

قابل توجه است در پایان دوره پس از امتحان گواهینامه ی معتبر  تحویل میگردد

هزینه ی دوره:مبلغ8/500/000 ریال میباشد.

قابل توجه است دوره به همراه پذیرایی و میان وعده میباشد

مخاطبین:

مشاوران سیستم مدیریت کیفیتممیزینمدیران و کارشناسان تضمین کیفیتمدیران رده بالا شرکت ها

دانشجویان صنایع ؛ مدیریت صنعتی؛مدیریت  و سایر رشته های علاقه مند