ارتقای ورژن ایزو 9001

قابل توجه مشتریان ارتقای ورژن ایزو ۹۰۰۱

با ما جهانی شوید. با توجه به ارتقای نگارش سیستم استاندارد ایزو ۹۰۰۱ از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵  (ارتقای ورژن ایزو ۹۰۰۱) و با توجه به کاربردی بودن و به روزتر بودن نگارش جدید پیشنهاد میگردد تمامی شرکتها را بر اساس ورژن جدید ارتقا دهند. همچنین قابل یادآوری است که آخرین زمان معتبر بودن گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ […]

Scroll to top