ممیزی FSSC 22000

ممیزی FSSC 22000 ارائه خدمات ممیزی FSSC 22000 توسط شرکت گلوبال تحت اعتبار بنیاد FSSC با ما جهانی شوید. بنیاد صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد. این بنیاد FSSC 22000 را توسعه داده است. این توسعه توسط كنفدراسیون Food Drink Europe پشتیبانی می شود. این طرح توسط طرح جهانی ایمنی مواد …

اخذ ایزو