ایزو ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳

با ما جهانی شوید. ایزو ۲۷۰۰۱:۲۰۱۳ هدف از تدوین این استاندارد بین المللی تعئین الزامات جهت استقرار،پیاده سازی و نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از محرمانگی ، یکپارچگی و دسترسی پذیری اطلاعات با بکار بردن قرایند مدیریت مخاطرات محافظت می نماید. الزامات این استاندارد بین المللی …