صدور گواهی ایزو

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو شرکت آزمون و تایید کاربران سیستمهای مدیریتی  یک مجموعه ی مستقل در صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت و کیفیت فعالیت مینماید.با توجه به قوانین بین المللی جهت صدور گواهینامه ایزو عموما شرکتهای CB تحت اعتبار مرجع اعتبار بخسی کشور خود فعالیت میکنند. با توجه به وجود مرکز ملی تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) […]

Scroll to top